Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter
Free counter My Poetry: <tr><td width='100%'><font color='#000080' face='Webdunia' size=5><b>ÏJtrnNtü bü</b></font><br></td></tr>

Saturday, June 24, 2006

ÏJtrnNtü bü


-NthefU rlgtse

¢gt ýyt stu bsnc :u y˜d,
mc fwUA ;tu :t, nbü bksqh,
rfUme fUt cm lné a˜;t vi=tRNtü bü>

;uhu yvltuk lu, buhu yvltü lu,
fUh zt˜t nbü bscqh,
nbthe btunçc; fUe ct;ü mwle stYâde VUhbtRNtü bü>

Ëgth ne ;tu rfUgt :t, ¢gt dwltn rfUgt
btht Ce lné, rsà=t Atu\z r=gt,
mst fUh ¢gqâ lné, hF =u;u nbü lwbtRNtü bü>

rbx stYâdu, FÀb ntu stYâdu,
nb ;tu clu nî, rbxTxe fuU, xqx stYâdu,
¢gqâ Fw=t zt˜;t ni ytsbtRNtü bü>

Cq˜lt ;tu fUCe bwbrfUl lné,
yts nb ;wb sw=t ntu stYâdu,
yc ;q rmVoU rsà=t hnude nbthe ÏJtrnNtü bü>

1 Comments:

Blogger jengonzo0518759758 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

12:27 AM  

Post a Comment

<< Home